Distancování se od přípisů na webových stránkách Zdeňka Častorála

Představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s.

se zcela distancují od prohlášení, které jsou publikovány ve formě nepodepsaných přípisů na webových stránkách nepravomocně odvolaného likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála, registrovaných na jeho syna. Tato prohlášení jsou poškozující ve vztahu k HPH a jejím orgánům, zčásti nepravdivá a zčásti zavádějící a setkají se s příslušnými právními kroky.

Dle našeho názoru je třeba vnímat veškerá prohlášení prof. Častorála jako prohlášení osoby, které je osud HPH již zcela lhostejný a která se jen snaží vymanit se z odpovědnosti za naprosto nepřijatelný způsob, kterým likvidaci vedla.

Je třeba mít na paměti následující skutečnosti, které jsou nesporné, na rozdíl od vědomě lživých pomluv, dohadů a spekulací, které jsou zveřejňovány na stránkách prof. Častorála.

  1. Prof. Častorál je coby likvidátor HPH po poslední 3 roky zcela nečinný, kdy se nedostavil na žádnou valnou hromadu HPH ani na pravidelné setkání likvidátorů, přestože byl (a dodnes je) na ně zván doporučenou poštou. To bylo také hlavním důvodem, proč byl Městským soudem v Praze odvolán z funkce. U tohoto soudu mu byla dána neomezená možnost svou rezignaci na své povinnosti vyvrátit, což se mu nepodařilo. Funkci likvidátora není schopen a/nebo ochoten plnit.
  2. Prof. Častorál byl pravomocně odsouzen Městským soudem v Praze a Vrchním soudem v Praze za způsobení škody HPH v řádu stovek tisíc Kč.
  3. Prof. Častorál je ze strany HPH žalován za škodu v řádu desítek milionů Kč, kterou způsobil pochybeními ve funkci, nadměrným přeplácením sama sebe a vyplácením prostředků HPH spřízněným osobám za služby, u kterých není prokázáno jejich provedení. Prof. Častorál se bezprostředně po zahájení sporu pokusil zbavit nemovitého majetku převodem na svého syna. Ve sporu nese důkazní břemeno a zjevně se velmi obává výsledku řízení, jelikož těsně před nařízeným jednáním ve věci vznesl zcela nesmyslnou námitku nepříslušnosti Městského soudu v Praze. Jde o zjevnou zdržovací „hru“ už z toho důvodu, že v dřívějším sporu příslušnost téhož soudu bezvýhradně akceptoval.
  4. Když byl prof. Častorál předvolán k vysvětlení skutečností uvedených v předchozím odstavci, odmítl vypovídat s tím odůvodněním, že by si tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání.
  5. Prof. Častorál dovedl HPH po 16 letech do stavu, který sám označoval jako úpadek, aniž by pro akcionáře něčeho vymohl. Po jmenování nových likvidátorů odmítl sdělit jakékoliv informace o průběhu likvidace a dokumenty HPH, které měl v držení vydal až v okamžiku, kdy mu byly silou odňaty exekutorem v jeho soukromém bytě. Archiv HPH svěřil bez jakéhokoliv soupisu obsahu jiné společnosti a nechal tajně odvézt mimo Prahu, kde byla polovina dokumentů skartována, než se podařilo zasáhnout.
  6. V podrobnostech se noví likvidátoři vyjádřili k činnosti prof. Častorála ve zprávě ze dne dne 27.6.2018, na tuto lze odkázat.

Pokud má prof. Častorál cokoli vůči orgánům společnosti na srdci, nechť se dostaví na valnou hromadu společnosti a toto tam před akcionáři přednese a současně vysvětlí akcionářům, jakým způsobem likvidaci vedl a kam ji dovedl.

V Praze dne 11.3.2020

Představenstvo HPH
Likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s.