O HPH

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení valné hromady konané dne 13.9.2018, 27.6.2019, 12.6.2020 a 11.6.2021 ke stažení ve formátu PDF.


Výše základního kapitálu společnosti je 45.339.338, - Kč a je rozdělen na 45 339 338 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 Kč.


Historie Harvardského průmyslového holdingu

Historie Harvardského průmyslového holdingu, a. s. (dále jen HPH) začíná dne 21.11.1991, kdy do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040 byl zapsán Harvardský dividendový investiční fond, a. s. Fond byl založen jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.10.1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti.

Zakladatel upsal celý základní kapitál ve výši 100.000,- Kčs rozdělený na 10 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kčs. Předmětem podnikání Harvardského dividendového investičního fondu, a. s. bylo soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kupónů a jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kupónové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a správa takto nabytého majetku. Od 6.5.1993 potom i nákup nemovitostí, movitostí nebo investic na základě dohody o tichém společenství, nebo vkladů na oddělených bankovních účtech a správa takto nabytého majetku a jakákoliv další činnost, která je v souladu s činností fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Cílem bylo zajistit akcionářům postupné dlouhodobé zhodnocování jejich podílů na kapitálu fondu. To platilo do 11.4.1996, kdy těsně před novelou zákona č. 248/1992 Sb. se Harvardský dividendový investiční fond, a. s. přetransformoval na Harvardský průmyslový holding, a.s.

Dne 20.6.1996 rozhodla valná hromada o sloučení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. (IČO: 44269595) s:

 • Harvardskou diamantovou společností, a. s. (IČO: 45312125)
 • Harvardskou contrariánskou společností, a. s (IČO: 45312117)
 • Harvardským spolkem menších společností, a. s. (IČO: 45312109)
 • Harvardskou arbitrážní společností, a. s. (IČO: 45312095)
 • Harvardskou finanční společností, a. s. (IČO: 44268777)
 • Sklo Union, a. s. (IČO: 00012726)

s tím, že HPH se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností. Zapsáno bylo v obchodním rejstříku od 14.5.1997.

Dne 30.8.1997 rozhodla valná hromada o zrušení HPH s likvidací a dne 31. října 1997 byla zapsána do obchodního rejstříku likvidace Harvardského průmyslového holdingu, a. s., a likvidátorem (prvním) se stal ing. Boris Vostrý, CSc. který byl tou dobou současně i předsedou představenstva HPH.

Dne 15.12.2000 byl do obchodního rejstříku zapsán jako likvidátor společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci doc. Ing. ZDENĚK ČASTORÁL, DrSc. který nahradil ing. Borise Vostrého, CSc.

Dne 21.3.2017 byli zapsáni do obchodního rejstříku další dva likvidátoři Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci společnost Tomko a partneři, v. o. s. a JUDr. Dagmar Mixová s tím, že likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně.

Dne 2.10.2018 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná 13.9.2018. Důvodem snížení základního kapitálu byla vysoká ztráta společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti ve výši 16.450.373.160 Kč. Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč o částku 16.450.373.160 Kč na částku 16.466.840 Kč.

Dne 19.10.2018 bylo do OR zapsáno zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná 13.9.2018. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.000.000 Kč na částku 41.466.840 Kč. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25.000.000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 Kč.

Dne 27.6.2019 valná hromada rozhodla o přeměně 16.466.840 ks akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč.

Dne 11.7.2019 byla přeměna akcií zapsána do obchodního rejstříku, rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 27.6.2019 bylo zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách dne 5.8.2019.

Ke dni 2.8.2019 byl podle § 537 odst. 1 Občanského zákoníku vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708 zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. a následně byla tato emise ke dni 2.9.2019 zrušena.

Dne 3.9.2020 potvrdil odvolací soud rozhodnutí Městského soudu v Praze o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála z funkce likvidátora společnosti.

Dne 2.11.2020 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná dne 12.6.2020. Důvodem snížení základního kapitálu bylo zrušení vlastních akcií. Základní kapitál se snížil z částky 41.466.840 Kč o částku 1.578.262 Kč na částku 39.888.578 Kč.

Dne 23.6.2021 bylo do OR zapsáno zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná dne 11.6.2021. Základní kapitál se zvýšil o 6.250.000 Kč na částku 46.138.578 Kč.

Dne 27.4.2023 bylo do OR zapsáno vystoupení z likvidace, jako důsledek zjednodušené přeshraniční fúze se slovenskou společností TASS Holding, a.s., kterou schválili akcionáři na VH dne 4. dubna 2023.

Dne 22.9.2023 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná dne 21.7.2023. Důvodem snížení základního kapitálu bylo zrušení vlastních akcií. Základní kapitál se snížil z částky 46.138.578 Kč o částku 799.240 Kč na částku 45.339.338 Kč.


Aktuální složení představenstva:

 • RNDr. Jan Materna, Ph.D. - předseda představenstva,
 • Mgr. Renata Reichmanová - člen představenstva,
 • JUDr. Dagmar Mixová - člen představenstva.

Aktuální složení dozorčí rady:

 • Jakub Sedláček - předseda dozorčí rady,
 • Ing. Tomáš Ševčík - člen dozorčí rady,
 • Jiří Punar - člen dozorčí rady.