Distanční přeměna a úschova akcií

Informace k úschově přeměněných akcií.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci připravil pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií, za zrušené zaknihované akcie, bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle HPH. Níže HPH uvádí podrobnosti k provedení výměny akcií.

Proč je nutné provést přeměnu listinných akcií, tedy vyzvednutí listinných akcií HPH?

Usnesením valné hromady HPH dne 27. 6. 2019 došlo k přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné.  Ke dni 2. 8. 2019 byl podle § 537 OZ vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708 (dále jen "Emise") vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"). Ke dni 1. 9. 2019 CDCP zrušil evidenci Emise a vlastníkům zaknihovaných akcií vzniklo právo na odevzdání akcií na jméno v listinné podobě Společností. Nepřevzaté akcie, s jejichž převzetím budou akcionáři v prodlení, a které si nepřevezmou ani v dodatečné lhůtě určené Společností, budou prodány podle § 543 OZ. Tím by akcionář ztratil svoji účast v HPH.
Další přeměnu akcií lze nyní provést distančně, a to formou "úschovy přeměněných akcií" u HPH. Uvedená možnost byla ze strany HPH konzultována s ČNB, která s takovým postupem vyslovila souhlas (dotaz HPH a odpověď ČNB viz níže).

Proč HPH nepošle listinné akcie poštou?

HPH zjišťovala možnost zaslat listinné akcie akcionářům poštou, tato cesta se však ukázala být velice riziková, neboť byla při pokusných zásilkách zjištěna nespolehlivost doručení cenného psaní (zpráva s výsledky testu).  Ztráta listinných akcií by vyvolala nutnost zahájit řízení o umoření akcií. Proto HPH nebude zasílat listinné akcie poštou a provede pro akcionáře úschovu s tím, že pokud bude mít akcionář v budoucnu zájem akcie z úschovy fyzicky vyzvednout, budou akcie pro něj připraveny. Vyzvednutí akcií bude probíhat formou rezervačního systému po odeznění rizika nákazy onemocněním COVID-19. Pokud jsou akcie v úschově HPH, akcionáři zůstávají zachována veškerá podstatná práva. Akcionář je zejména oprávněn účastnit se valné hromady a má nárok na výplatu likvidačního zůstatku. HPH provedení distanční přeměny listinných akcií spojenou s úschovou cenných papírů (s ohledem na současnou situaci) doporučuje.

Jak přeměna listinných akcií spojená s úschovou proběhne?

Pro distanční přeměnu je potřeba vyplnit formulář, o který si akcionář musí zažádat na info@hphas.cz. Tento následně vytisknout a opatřit ověřeným podpisem. Podepsaný formulář s ověřeným podpisem je pak nutné odeslat na adresu sídla HPH, a to ve lhůtě do 20 kalendářních dní od jeho vyplnění. Formulář musí být doručen do Společnosti.

Pokud akcionář akcie zdědil, je nutné k formuláři přiložit i ověřenou kopii usnesení o dědictví s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, ze kterého bude zřejmé, že akcionář akcie HPH zdědil.

HPH následně formulář zpracuje, vyzvedne pro akcionáře listinné akcie, zapíše akcionáře do Seznamu akcionářů a vyzvednuté listinné akcie uschová pro akcionáře v sídle společnosti. Současně HPH odešle na akcionářem ve formuláři uvedený e-mail informaci o provedené výměně akcií, opis ze Seznamu akcionářů s uvedením, že akcionář je vlastníkem listinných akcií a potvrzení o provedení úschovy listinných akcií pro akcionáře.

Z důvodu zabezpečení je nutné, aby byl formulář vyplněn zcela v souladu s pokyny. Ve formuláři není možné jednou zapsané údaje škrtat, či zapsané údaje měnit rukou psanými poznámkami apod. Rovněž je z důvodu zabezpečení nutné, aby byl formulář po jeho vyplnění doručen na adresu sídla Společnosti, a to do 20 dnů ode dne vyplnění.

Co se stane, když se při vyplnění formuláře udělá chyba?

Pokud by byl formulář vyhodnocen jako nevhodný k provedení přeměny (např. z důvodu chyby ve formuláři, jeho opožděného doručení do HPH, úpravy rukou psaných poznámek apod.) bude akcionář kontaktován na sděleném e-mailovém spojení. Akcionář tím samozřejmě nepřichází o možnost provést si vyzvednutí listinných akcií, jen bude nutné postup zopakovat v souladu s pokyny HPH.

Je úschova akcií bezúplatná, jaké jsou náklady?

Úschova listinných akcií je bezúplatnou službou HPH svým akcionářům. HPH nese rovněž veškeré náklady spojené s úschovou listinných akcií. Listinné akcie jsou po celou dobu úschovy ve vlastnictví akcionáře. HPH nemá k akciím v úschově žádné majetkové právo. HPH uschovává akcie s příslušnou obezřetností pro akcionáře a na jeho žádost akcie vydá. K tomuto bude po odeznění rizika onemocnění COVID-19 použit rezervační systém. HPH nebude požadovat úhradu nákladů za provedení distanční přeměny akcií a následné úschovy akcií.

Odborné vyjádření ČNB k úschově akcií HPH

Vážená paní magistro,
 
dne 6.12.2019 obdržela Česká národní banka (dále jen „ČNB“) Váš dotaz, zda je možné, aby společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“) uschovala listinné akcie, které na základě zmocnění převzala za drobné akcionáře v rámci přeměny zaknihovaných akcií.
 
Přeměnu cenného papíru na zaknihovaný cenný papír řeší ustanovení § 536 až 543 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Samotný proces přeměny zaknihovaných cenných papírů na listinné je však otázkou soukromého práva, které je mimo působnost ČNB. Poukazujeme proto v této souvislosti pouze na skutečnost, že podle § 542 odst. 1 ve spojení s § 529 odst. 2 a § 531 OZ je emitent povinen stanovit lhůtu k převzetí cenného papíru v rozmezí dvou až šesti měsíců ode dne zveřejnění výzvy k převzetí s tím, že je-li akcionář v prodlení s převzetím cenných papírů, ukládá se emitentovi stanovit ještě lhůtu dodatečnou. Byť její délku zákon nelimituje, lze předpokládat, že by se délka dodatečné lhůty neměla odchýlit od limitů daných zákonem pro standardní lhůtu stanovených v § 529 odst. 2 OZ. Již na základě OZ tedy lze stanovit lhůtu pro převzetí cenných papírů poměrně velkoryse.
 
Ve Vámi nastíněném řešení, kdy by minoritní akcionáři zmocnili HPH k převzetí akcií a jejich uložení do úschovy, kterou by poskytoval HPH podle § 2409 OZ, nevidíme z hlediska působnosti ČNB překážku. Podmínkou je však to, že tato služba nebude poskytována podnikatelsky, neboť v takovém případě by se jednalo o regulovanou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (srov. § 4 odst. 1 tamtéž).
 
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.
 
S pozdravem
 
Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB
sekce kancelář
 
Česká národní banka
 
www.cnb.cz
www.penizenauteku.cz – nový web zaměřený na finanční vzdělávání
 
ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.
  
čj. 2019/128203/CNB