Výzva k převzetí akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci v dodatečné lhůtě

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 44269595, Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost"), oznamuje, že valná hromada dne 27.6.2019 rozhodla o přeměně 16 466 840 ks akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč v listinné podobě. Přeměna akcií byla dne 11. července 2019 zapsána do obchodního rejstříku, toto rozhodnutí valné hromady bylo dne 5.8.2019 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz. Ke dni 2.8.2019 byl podle § 537 OZ vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708 (dále jen "Emise") vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"). Ode dne 2.9.2019 CDCP zrušil evidenci Emise a vlastníkům zaknihovaných akcií vzniklo právo na odevzdání akcií na jméno v listinné podobě Společností. Řádná lhůta k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě běžela akcionářům Společnosti od 6.11.2019 do 5.2.2020. Výzva k převzetí akcií v řádné lhůtě byla zveřejněna a uveřejněna v souladu s ust. § 542 Občanského zákoníku, rovněž byla odeslána v písemné podobě všem akcionářům Společnosti, jejichž akcie byly předmětem přeměny. Po skončení řádné lhůty Společnost určuje níže uvedenou dodatečnou lhůtu k převzetí akcií pro akcionáře Společnosti, kteří si akcie nepřevzali v řádné lhůtě.

Společnost tímto vyzývá své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě, a to v dodatečné lhůtě, která je stanovena od 17.8.2020 do 20.11.2020.

Společnost s ohledem na současnou bezpečnostní situaci a nejistý budoucí vývoj (prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 ) připravila pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle Společnosti, a to formou "distanční přeměny a úschovy přeměněných akcií" u Společnosti. Popis distanční přeměny a úschovy přeměněných akcií, často kladené dotazy a formulář pro provedení přeměny jsou dostupné na https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/. Podepsaný formulář pro distanční přeměnu a úschovu přeměněných akcií  však musí být do Společnosti doručen nejpozději do 20.11.2020.

 

Bylo-li ke dni zrušení evidence Emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo byla-li zaknihovaná akcie zastavena, bude při odevzdání listinných akcií postupováno podle § 540 a násl. OZ.  

Akcie budou vydávány jako hromadné akcie, při jednokusovém počtu jako listinné kmenové akcie.

Nepřevzaté akcie, které si akcionáři nepřevezmou ani v dodatečné lhůtě určené Společností, budou prodány podle § 543 OZ a výtěžek z prodeje bude, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti  v souvislosti s prodejem jimi nepřevzatých akcií, vyplacen těmto dotčeným akcionářům.

Další technické a organizační podrobnosti jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz.

 

V Praze dne 11.8.2020

 

Za Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Představenstvo:

Jakub Sedláček, RNDr. Jan Materna, Ph.D., Mgr. Renata Reichmanová

Likvidátoři:

JUDr. Dagmar Mixová, Tomko a partneři, v.o.s.