Přeměna na listinné akcie

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 44269595, Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost"), oznamuje, že valná hromada dne 27.6.2019 rozhodla o přeměně 16 466 840 ks akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč v listinné podobě. Přeměna akcií byla dne 11. července 2019 zapsána do obchodního rejstříku, toto rozhodnutí valné hromady bylo dne 5.8.2019 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz. Ke dni 2.8.2019 byl podle § 537 OZ vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708 (dále jen "Emise") vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"). 

Ode dne 2.9.2019 CDCP zrušil evidenci Emise a vlastníkům zaknihovaných akcií vzniklo právo na odevzdání akcií na jméno v listinné podobě Společností.

Řádná lhůta k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě běžela akcionářům Společnosti od 6.11.2019 do 5.2.2020. Výzva k převzetí akcií v řádné lhůtě byla zveřejněna a uveřejněna v souladu s ust. § 542 Občanského zákoníku, rovněž byla odeslána v písemné podobě všem akcionářům Společnosti, jejichž akcie byly předmětem přeměny. Po skončení řádné lhůty Společnost určila dodatečnou lhůtu k převzetí akcií pro akcionáře Společnosti, kteří si akcie nepřevzali v řádné lhůtě. Dodatečná lhůta byla stanovena od 17.8.2020 do 20.11.2020

Společnost připravila pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle Společnosti, a to formou "distanční přeměny a úschovy přeměněných akcií" u Společnosti. Popis distanční přeměny a úschovy přeměněných akcií, často kladené dotazy a formulář pro provedení přeměny jsou dostupné na webových stránkách společnosti

V případě zájmu o přeměnu je nutné kontaktovat společnost na emailové adrese info@hphas.cz

Rozhodnutí představenstva a likvidátorů ve vztahu k nepřeměněným akciím

Bylo-li ke dni zrušení evidence Emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo byla-li zaknihovaná akcie zastavena, bylo při odevzdání listinných akcií postupováno podle § 540 a násl. OZ.

Akcie byly vydávány jako hromadné akcie, při jednokusovém počtu jako listinné kmenové akcie.

Nepřevzaté akcie, které si akcionáři nepřevzali ani v dodatečné lhůtě určené Společností, budou prodány podle § 543 OZ a výtěžek z prodeje bude, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti  v souvislosti s prodejem jimi nepřevzatých akcií, vyplacen těmto dotčeným akcionářům.

Za Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Představenstvo:
Jakub Sedláček, RNDr. Jan Materna, Ph.D., Mgr. Renata Reichmanová

Likvidátoři:
JUDr. Dagmar Mixová, Tomko a partneři, v.o.s.