Oznámení o datu prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

Společnost Harvardský průmyslový holding, a.s., se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČ 44269595 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že první oznámení o rozhodnutí valné hromady Společnosti, která́ se konala dne 21. července 2023 od 10:00 hod. v hotelu Olšanka, o snížení́ základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové́ částky 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), tj. z 46 138 578 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých) na 45 339 338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých), včetně výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, bude provedeno v obchodním věstníku dne 1.8. 2023

Usnesení valné́ hromady o snížení́ základního kapitálu Společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 21.7. 2023. Tímto dnem se usnesení valné hromady stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s.