Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné emitenta - společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 44269595, Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Společnost”)

 Společnost v souladu s § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že valná hromada dne 27. 6. 2019 rozhodla o přeměně 16 466 840 ks akcií Společnosti  v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč v listinné podobě. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Klárou Svobodovou, notářkou se sídlem v Praze, notářský zápis, č. NZ 325/2019, N 248/2019. Valnou hromadou přijaté usnesení stanov Společnosti zní: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se mění podoba zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno, a mění se článek § 6 odst. 1 a odst. 2 stanov Společnosti, které nově zní takto:

  1. Základní kapitál je rozdělen na 41.466.840 ks (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč v listinné podobě.
  2. Akcie mají listinou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“).“

 S ohledem na uvedené všechny akcie Společnosti, tedy 41 466 840 ks akcií, jsou akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč.

 Harvardský průmyslový holding, a.s.

Představenstvo

Likvidátoři JUDr. DAGMAR MIXOVÁ a Tomko a partneři, v.o.s..