Výzva prof. Zdeňku Častorálovi k poskytnutí svědecké výpovědi

Představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s.

tímto vyzývají

Městským soudem v Praze nepravomocně odvolaného likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála, aby ve smyslu mnoha jemu zaslaných doporučených dopisů poskytl svědeckou výpověď v řízení u Okresního soudu v Nikósii v Kyperské republice, sp. zn. 4414/2012, kde je HPH žalobcem. K této veřejné výzvě sahá společnost HPH velmi nerada a až poté, co selhala veškerá další snaha.

Uvedené soudní řízení bylo zahájeno na výslovný pokyn prof. Častorála před 8 lety a za vedení sporu nechal z prostředků HPH vynaložit částku blížící se 10 milionům Kč. Prof. Častorál si je po celou dobu řízení vědom, že žalobní nárok musí být nezbytně nutně podložen jeho svědectvím, jelikož je jediným přímým svědkem událostí, které tvoří základ jím vzneseného nároku. Jiná osoba jej tedy nemůže zastoupit.

Přes opakované písemné výzvy však prof. Častorál odmítá, byť potvrdit, že se na soud vůbec dostaví, přestože mu byla ze strany HPH zaručena úhrada vynaložených nákladů. Prof. Častorál ignoruje zákonnou povinnost každé osoby u soudu svědčit. Zneužívá skutečnosti, že zahraniční soud se nemusí cítit povinen nutit ke svědectví osobu, která sama řízení iniciovala a její účast považuje za samozřejmou.

Prof. Častorál svými obstrukcemi tedy vydírá společnost HPH a její akcionáře, což může mít spojitost se skutečností, že HPH proti němu vede spory v České republice na náhradu jím způsobené škody. Je až ironické, že tato škoda byla z většiny způsobena jeho rezignací na vedení jiného soudního řízení jménem HPH a téměř vedla k úpadku HPH.

Již jedno nařízené jednání se u kyperského soudu odehrálo v prosinci 2019 v neomluvené nepřítomnosti prof. Častorála, přestože byl o něm v předstihu informován a jeho součinnost byla ze strany HPH i ze strany kyperského právního zástupce žádána. Právnímu zástupci HPH se v nelehké situaci podařilo u soudu vybojovat odročení na náhradní termín, přičemž soud se neúčasti prof. Častorála mohl právem divit. Prof. Častorál tedy vystavil HPH úmyslně riziku ztráty celého sporu, jelikož s odročením nařízeného jednání nemohl počítat.

Prof. Častorál si je vědom, že bude vyvozována jeho odpovědnost za případnou ztrátu sporu a již vytváří záminky k tomu, aby vinu převedl na jiné osoby. Svou nečinnost omlouvá tím, že mu např. nebylo vydáno „zmocnění“ kolegů likvidátorů tomu, aby jako svědek vystoupil, což je požadavek právně zcela nesmyslný, jelikož svědčit může (a musí) každý bez jakéhokoliv zmocnění. HPH přesto vystavila požadovaný dokument (byť je zcela nadbytečný) ve snaze dosáhnout poskytnutí svědectví. Dokument byl však prof. Častorálem obratem odmítnut jako nevyhovující a dále jsou vznášeny i další požadavky, které k poskytnutí svědectví nejsou potřebné. Jde tedy jen o zcela zjevné výmluvy prof. Častorála.

V důsledku případné ztráty sporu hrozí HPH vznik škody odpovídající nejen již vynaložené částce na jeho vedení, ale i škoda odpovídající nákladům protistrany na právní zastoupení, která může být značná. Dále bude zmařena možnost dosáhnout cíle soudního řízení a bude promarněno 8 let času.

V Praze dne 12.3.2020

Představenstvo HPH
Likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s.