Rozhodnutí představenstva a likvidátorů ve vztahu k nepřeměněným akciím

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding a. s. - v likvidaci, IČO 44269595, sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) sděluje akcionářům, že dne 27.4.2022 přijalo na svém zasedání společně s likvidátory Společnosti toto usnesení:

„Představenstvo a Likvidátoři Společnosti s ohledem na usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2019, ve smyslu ust. § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ohledem na rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp.zn. 79 Cm 124/2019 ze dne 1.10.2020 a Vrchního soudu č.j. 7 Cmo 67/2021 , ze dne 11.3.2022, které bylo Společnosti doručeno dne 20.4.2022, a s ohledem na skutečnosti, že:

  • Městský soud v Praze zapsal dne 11.července 2019 do veřejného obchodního rejstříku skutečnost, že společnost účastníka emitovala 41 466 840 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč.
  • Rozhodnutí valné hromady bylo dne 5. 8. 2019 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti hphas.cz,
  • Centrální depozitář cenných papírů ke dni 1. 9. 2019 zrušil evidenci emise ISIN CZ 0009086708 (tedy původní evidenci zaknihovaných akcií, které byly na valné hromadě HPH dne 6. 2019 přeměněny na akcie listinné),
  • všichni akcionáři HPH byli písemnou výzvou vyzvání k převzetí listinných akcií (viz § 542 občanského zákoníku), přičemž řádná lhůta pro převzetí akcií byla stanovena do 5. 2. 2020,
  • Společnost vyzvala akcionáře, kteří nevyužili k převzetí akcií řádnou výzvu, aby tak učinili v dodatečné lhůtě, která byla stanovena do 20.11.2020.
  • Společnost zohlednila bezpečnostní situaci ve vztahu k onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2,

 

se nepřeměněné akcie, tedy akcie, které akcionáři nepřevzali ve formě akcií na jméno v listinné podobě na základě výzvy Společnosti ze dne 5.8.2019, uveřejněné na webových stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/oznameni-o-rozhodnuti-o-premene-zaknihovanych-akcii/, v obchodním věstníku pod značkou OV02878122 a dopisem adresovaným všem akcionářům společnosti s datem 23.9. 2019, v řádné lhůtě, či na základě výzvy ze dne 12.8.2020 na webových stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/vyzva-dodatecna-lhuta/ a v OV pod značkou OV03997080 v dodatečné lhůtě, či neprovedli úschovu přeměněných akcií ve smyslu výzvy Společnosti ze dne 13.5.2020 na webových stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii-147/, považují ke dni 20.4.2022 za neplatné.

 

Společnost výslovně uvádí, že právo akcionářů na provedení přeměny akcií, tedy převzetí akcií na jméno v listinné podobě či jejich uložení do úschovy společnosti, vše podle pravidel Společnosti zveřejněných na https://www.hphas.cz/inpage/premena-na-listinne-akcie/ I nadále trvá, a to až do zpeněžení nepřevzatých akcií  podle § 543 OZ.

Společnost však upozorňuje Akcionáře, kteří si doposud nepřeměnili zaknihované akcie za listinné akcie, že nemohou nadále bez provedení přeměny zaknihovaných akcií na listinné akcie vykonávat práva akcionáře spojená s akciemi Společnosti.

Akcionáři, kteří si doposud nepřeměnili zaknihované akcie za listinné akcie, se tímto vyzývají, aby provedli přeměnu akcií, a to prostřednictvím stanoveného postupu, který je specifikován na https://www.hphas.cz/inpage/premena-na-listinne-akcie/