VH 8.3.2018

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Zápis z VH 8.3. 2018

Valnou hromadu zahájil v 9.35 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna, který vyhlásil výsledky prezence, která započala v 8,00 hod.

Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 89 akcionářů, kteří vlastní 168.049 akcií o jmenovité hodnotě 168.049.000, - Kč, což představuje 1,02 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0,1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 168.049 hlasy, což představuje 2,38% ze všech 7.042.274 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Valná hromada dle aktuálních stanov přijatých na valné hromadě dne 29.5. 2017 NEBYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ.

29. 3. 2018 PDF 603,54 kB 1077
Pozvánka na VH 08.03. 2018

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 8. března 2018 od 9:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 26. únor 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

2. 2. 2018 PDF 441,1 kB 901