Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

 • 4. kolo prodeje akcií

  Obchodník a Společnost tímto informují o čtvrtém kole prodeje akcií 

  V rámci prodeje bylo v prvním a druhém kole prodáno celkem 6.249.916 ks akcií, nebylo tedy prodáno 84 ks akcií Emitenta, jako důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, jedná se o akcie kmenové, které mají listinnou podobu a zní na jméno, přičemž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč. Nové akcie, neprodané v prvních třech, respektive dvou kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně, jak to rozhodla valná hromada dne 11.6. 2021

  24. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • 3. kolo prodeje akcií

  V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií bylo k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 2.443.254 ks nových akcií, tedy nebyly prodány všechny nové akcie, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií byl výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů.

  S ohledem na výše uvedené Obchodník a Společnost tímto informují, že třetí kolo prodeje akcií v souladu s usnesením valné hromady ze dne 11.6. 2021 neproběhne....

  24. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Vyhodnocení 2. kola úpisu akcií

  Pro druhé kolo prodeje akcií bylo k dispozici všem akcionářům, respektive osobám s přednostním právem, celkem 2 443 338 kusů akcií v nominální hodnotě 2.443.338,- Kč. Účastníci druhého kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 7 427 052 kusů akcií v nominální hodnotě 7.427.052,- Kč. Koeficient, kterým je krácen počet akcií dle odstavce 5 smlouvy, je tedy určen jako podíl 2443338/7427052.

  8. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Začátek a podmínky 2. kola prodeje akcií

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 5.10.2021 pod značkou OV05365167. 
  Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 11.10.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 2. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111...

  5. 10. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Vyhodnocení 1. kola úpisu akcií

  V prvním kole úpisu bylo prodáno 3 806 662 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 3 806 662 Kč za cenu 15 226 648 Kč. Pro druhé kolo prodeje je k dispozici 2 443 338 kusů akcií.

  5. 10. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Začátek a podmínky 1. kola prodeje akcií

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 23.8.2021 pod značkou OV05139055. Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 6.9.2021 do 24.9.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 1. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod. v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111...

  23. 8. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Předběžná informace k prodeji Nových akcií

  Valná hromada Společnosti rozhodla dle 11.6.2021 o navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to o částku ve výši 6 250 000,- Kč na 46 138 578,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze dne 23.června 2021. Základní kapitál Společnosti je tedy ve výši 46 138 578,- Kč

  2. 7. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií II

  Společnost vyzvala akcionáře, kteří neprovedli přeměnu zaknihovaných akcií na akcie (podle usnesení valné hromady 27.6.2019,) a to i poskytnutím dodatečné lhůty. Společnost si je však vědoma situace, kdy je obecně vládními nařízeními z důvodu pandemie onemocnění COVID – 19 ztížen a omezen každodenní život občanů ČR, což mohlo mít rovněž podstatný vliv na probíhající přeměnu akcií Společnosti. Je známo že rok 2020 jakož i první polovina roku 2021 byla v ČR z hlediska zvládání pandemie COVID – 19 značně problematická, byl opakovaně významně omezován volný pohyb osob po území ČR, apod. S ohledem na uvedené Společnost prozatím nepřistoupila k prodeji nevyzvednutých akcií a  vyčkává, jaký bude vývoj pandemie COVID – 19 ve druhé polovině roku 2021, pak bude rozhodnuto o termínu prodeje nevyzvednutých akcií. Informace o termínu prodeje bude s předstihem zveřejněna na webových stránkách Společnosti.
  Společnost dává tímto možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/

  11. 6. 2021 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Pozvánka na VH 11.6.2021

  Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 11. června 2021 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  11. 5. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Návrh kvalifikovaného akcionáře

  Představenstvo předkládá akcionářům návrh kvalifikovaného akcionáře na navýšení ZK společnosti. Po jednáních představenstva s kvalifikovaným akcionářem o změnách v technické části návrhu předkládá společnost finální podobu tohoto návrhu. Navýšením ZK společnosti podle tohoto návrhu se bude projednávat na nejbližší valné hromadě společnosti.

  4. 5. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií

  K dnešnímu dni si přeměnilo a vyzvedlo nebo uschovalo 21.467 akcionářů svých 4.928.039 akcií. Společnost do valné hromady, plánované na červen tohoto roku, neuvažuje  o zpeněžení nevyzvednutých akcií, především z epidemických důvodů. Dává tím možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/

  26. 3. 2021 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Informace k vývoji soudních řízení

  Likvidátoři a představenstvo společnosti předkládají akcionářům souhrn informací, týkajících se jednotlivých soudních řízení.

  5. 2. 2021 | Rubrika: Aktuality