Odvolání prof. Častorála z funkce likvidátora HPH bylo potvrzeno

Představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s. tímto informují, že: 
Dne 3. 9. 2020 bylo Vrchním soudem v Praze potvrzeno rozhodnutí Městského soudu v Praze o odvolání prof. Zdeňka Častorála z funkce likvidátora HPH. Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat. 
Námitky prof. Častorála proti jeho odvolání z funkce byly Vrchním soudem v Praze zamítnuty jako nedůvodné. Podání mimořádného opravného prostředku (dojde-li k němu) se nedotýká účinnosti odvolání z funkce.
Odvoláním z funkce ztrácí prof. Častorál všechny pravomoci likvidátora, zejména není oprávněn za HPH právně jednat. Prof. Častorál je povinen vydat HPH veškeré písemnosti související s likvidací HPH a veškerý hmotný a nehmotný majetek HPH, který se nachází v jeho držení.
V Praze dne 4. 9. 2020
Představenstvo HPH
Likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s..