Oznámení o datu prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

Společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO 44269595 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že první oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 12. června 2020 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41.466.840,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) na 39.888.578,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých), včetně výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, bylo provedeno v obchodním věstníku dne 25.6.2020.

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 18.6.2020. Tímto dnem se usnesení valné hromady stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Likvidátoři a představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.