OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Řádná VH 13.9.2018

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Zápis společnosti z VH 13.9.2018

Zápis společnosti z VH konané dne 13.9.2018 v v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

5. 10. 2018 PDF 545,64 kB 566
Protinávrh Husník

Protinávrh akcionáře p. Husníka k úpisu akcií ve znění:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole.

12. 9. 2018 PDF 90,88 kB 258
Stanovisko ke změně Stanov

Stanovisko představenstva HPH k protinávrhu akcionáře p. Kaňovského k návrhu změny stanov ve znění:

Představenstvo ponechává na úvaze akcionářů, zda je na místě provést zásah do hlasovacích práv akcionářů navržených RNDr. Kaňovským, dle názoru představenstva je tato skutečnost plně na odpovědnosti akcionářů, když souvisí s výkonem akcionářských práv a nedopadá do činnosti představenstva.

12. 9. 2018 PDF 67,7 kB 208
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Jiříka

Stanovisko představenstva HPH k protinávrhu akcionáře p. Jiříka ve znění:

Společnost ve svém návrhu na zvýšení základního kapitálu vycházela z předpokladů, které jsou uvedeny v odůvodnění příslušného bodu programu. Následně se ukázalo, že by měl být mezi akcionáři zájem o podílení se na financování dalšího chodu společnosti formou koupě nových akcií významný, tedy pozbyl na významu úpis části akcií společností EuroHost, s.r.o. a započtení části dluhu vůči této společnosti. Proto v tuto chvíli představenstvo doporučuje akcionářům schválit protinávrh akcionář Jiříka, který je pro ně podle názoru představenstva za splnění předpokladu zájmu akcionářů o nové akcie, se stejnými ekonomickými dopady, jako byl návrh představenstva, návrh akcionáře Jiříka však zohledňuje předpokládaný zájem akcionářů o nové akcie.

12. 9. 2018 PDF 74,74 kB 237
Zpráva likvidátorů k 10.9.2018

Zpráva o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti HPH za rok 2017 a částečně za rok 2018.

12. 9. 2018 PDF 250,21 kB 711
Protinávrh Provazníčková

Protinávrh usnesení k bodu 9 programu VH konané 13.9.2018

Valná hromada pověřuje společnost připravit a realizovat zvýšení základního kapitálu společnosti o 1 Kč až 1.646.684.000 Kč, vydáním nových akcií společnosti, které budou zaknihované, ve stejné podobě a se stejnými právy, jako stávající akcie, když přitom dojde k úpisu v jednom kole, přičemž právo na úpis mají jen akcionáři společnosti, když na jednu stávající akcii je možné upsat maximálně 100 akcií nových, každá v nominální hodnotě 1 Kč, když přitom zvýšení základního kapitálu bude realizováno v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

12. 9. 2018 PDF 104,22 kB 217
Návrh akcionáře Horvatha

Oprava vlastního - předchozího návrhu akcionáře p. Horvatha ve znění:

Navrhuji aby VH přijala toto usnesení: "Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč na částku 1.646.684.000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč."

11. 9. 2018 PDF 467,33 kB 269
Návrh akcionáře Zavadila

Protinávrh akcionáře p. Zavadila k bodu 8 programu valné hromady, svolané ke dni 13.9.2018 na 9 hodin do hotelu Olšanka ve znění:

Navrhuji, aby valná hromada přijala usnesení: "Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč na částku 1.646.684.000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.".

11. 9. 2018 PDF 343,45 kB 266
Veřejná výzva Prof. Častorálovi

Dne 10.9.2018 byla Prof. Zdeňku Častorálovi - jednému ze tří likvidátorů společnosti HPH, zaslaná veřejná výzva k účasti na připravované valné hromadě společnosti. Výzvz prof. Častorálovi adresovali další dva likvidátoři společnosti.

11. 9. 2018 PDF 318,48 kB 471
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Horvatha

Snížení základního kapitálu navržené akcionářem p. Horvathem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty.

Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

11. 9. 2018 PDF 94,48 kB 191
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Zavadila

Snížení základního kapitálu navržené akcionářem p. Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty.

Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách HPH.

11. 9. 2018 PDF 98,39 kB 203
Zpráva DR k ÚZ 2017

DR společnosti zkontrolovala dostupné účetníd okumenty za rok 2017 předložené jí likvidátory a představenstvem. Prostudovala také vyjádření auditora. DR konstatuje, že dle jejího názoru účetní závěrka po mnoha letech zobrazuje skutečný stav majetku společnosti. DR se domnívá, že je nutné urychleně řešit finančnísituaci společnosti. DR proto doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2017 schválit.

30. 8. 2018 PDF 158,77 kB 194
Zpráva DR k ÚZ 2016

DR společnosti rozhodla, VH plánované na den 13.9.2018, doporučit účetní závěrkuza rok 2016 schválit i proto, že tím vznikne základ pro zreálnění v účetnictví vykazovaného majetku společnosti.

30. 8. 2018 PDF 545,58 kB 203
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Kaňovského

Stanovisko společnosti HPH k žádosti RNDr. Petra Kaňovského, jednajícím za skupinu kvalifikovaných akcionářů, o doplnění programu valné hromady Společnosti. Žádost o doplnění programu VH společnosti (plánované na 13.9.2018) byla HPH doručena dne 21.8.2018.

29. 8. 2018 PDF 120,93 kB 254
Žádost o doplnění programu VH

Dne 21.8.2018 představenstvo HPH obdrželo od akcionáře p. Kaňovského žádost o doplnění programu VH společnosti plánované na 13.9.2018. 

23. 8. 2018 PDF 710,85 kB 220
Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce HPH na splacení emisního kursu akcií.

17. 8. 2018 PDF 127,62 kB 394
Protinávrh Jiřík

Představenstvo HPH obdrželo protinávrh od akcionáře p. Jiříka, který v bodu 9) Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu, navrhuje vynechání přednostního práva úpisu 8.533.160 ks pro společnost EuroHost, s.r.o.

13. 8. 2018 PDF 4 MB 284
Pozvánka na VH 13.9.2018

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 13. září 2018 od 9:00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 3. září 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

25. 7. 2018 PDF 248,6 kB 350
Prohlášení likvidátorů z 26.6.2018

Toto prohlášení likvidártorů má za úkol poskytnout akcionáři fakta, kterými po období působení v HPH dva nově soudem určení likvidátoři disponují. Citace z prohlášení "Nejméně na nějakou dobu pak bude muset tento text stačit, jelikož skutečně nedisponujeme požadovanými kapacitami ke vzájemné korespondenci a reagování na nesmyslná tvrzení a plně se věnujeme likvidaci.".

12. 7. 2018 PDF 175,85 kB 321
Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva společnosti v plném znění. Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výroční zprávy samé, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.

28. 6. 2018 PDF 2,12 MB 369
Zpráva auditora 2017

Zpráva auditorské společnosti EURO-Trend Audit, a. s. (oprávnění KAČR č. 317), odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš (oprávnění KAČR č. 1299) k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci za účetní období roku 2017.

28. 6. 2018 PDF 265,54 kB 272
Zpráva představenstva pro ŘVH 12.7. 2018

Zprávou o činnosti představenstva společnosti za rok 2017 a částečně za rok 2018.

27. 6. 2018 PDF 72,38 kB 185
Příloha k účetní závěrce 2017

Příloha k účetní závěrce společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za rok 2017.

26. 6. 2018 PDF 316,28 kB 199
Rozvaha 2017

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2017. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

26. 6. 2018 PDF 50,03 kB 244
Výkaz zisku a ztráty 2017

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2017. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

26. 6. 2018 PDF 25,01 kB 500
Informace pro akcionáře

Likvidátoři podávají informace k účetnictví společnosti, provedeným opravám a internetovým stránkám společnosti. 

25. 6. 2018 PDF 144,51 kB 264
Zpráva auditora a výkazy 2016

Zpráva auditorské společnosti EURO-Trend Audit, a. s. (oprávnění KAČR č. 317), odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš (oprávnění KAČR č. 1299) k účetní závěrce společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci za účetní období roku 2016 spolu s kompletní účetní závěrkou.

18. 6. 2018 PDF 654,92 kB 281