Řádná VH 13.9.2018

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Zápis společnosti z VH 13.9.2018

Zápis společnosti z VH konané dne 13.9.2018 v v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

5. 10. 2018 PDF 545,64 kB 1455
Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 13.9.2018

Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 13.9.2018 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

27. 9. 2018 PDF 11,71 MB
Protinávrh Husník

Protinávrh akcionáře p. Husníka k úpisu akcií ve znění:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole.

12. 9. 2018 PDF 90,88 kB 1009
Stanovisko ke změně Stanov

Stanovisko představenstva HPH k protinávrhu akcionáře p. Kaňovského k návrhu změny stanov ve znění:

Představenstvo ponechává na úvaze akcionářů, zda je na místě provést zásah do hlasovacích práv akcionářů navržených RNDr. Kaňovským, dle názoru představenstva je tato skutečnost plně na odpovědnosti akcionářů, když souvisí s výkonem akcionářských práv a nedopadá do činnosti představenstva.

12. 9. 2018 PDF 67,7 kB 930
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Jiříka

Stanovisko představenstva HPH k protinávrhu akcionáře p. Jiříka ve znění:

Společnost ve svém návrhu na zvýšení základního kapitálu vycházela z předpokladů, které jsou uvedeny v odůvodnění příslušného bodu programu. Následně se ukázalo, že by měl být mezi akcionáři zájem o podílení se na financování dalšího chodu společnosti formou koupě nových akcií významný, tedy pozbyl na významu úpis části akcií společností EuroHost, s.r.o. a započtení části dluhu vůči této společnosti. Proto v tuto chvíli představenstvo doporučuje akcionářům schválit protinávrh akcionář Jiříka, který je pro ně podle názoru představenstva za splnění předpokladu zájmu akcionářů o nové akcie, se stejnými ekonomickými dopady, jako byl návrh představenstva, návrh akcionáře Jiříka však zohledňuje předpokládaný zájem akcionářů o nové akcie.

12. 9. 2018 PDF 74,74 kB 1077
Zpráva likvidátorů k 10.9.2018

Zpráva o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti HPH za rok 2017 a částečně za rok 2018.

12. 9. 2018 PDF 250,21 kB 1782
Protinávrh Provazníčková

Protinávrh usnesení k bodu 9 programu VH konané 13.9.2018

Valná hromada pověřuje společnost připravit a realizovat zvýšení základního kapitálu společnosti o 1 Kč až 1.646.684.000 Kč, vydáním nových akcií společnosti, které budou zaknihované, ve stejné podobě a se stejnými právy, jako stávající akcie, když přitom dojde k úpisu v jednom kole, přičemž právo na úpis mají jen akcionáři společnosti, když na jednu stávající akcii je možné upsat maximálně 100 akcií nových, každá v nominální hodnotě 1 Kč, když přitom zvýšení základního kapitálu bude realizováno v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

12. 9. 2018 PDF 104,22 kB 920
Návrh akcionáře Horvatha

Oprava vlastního - předchozího návrhu akcionáře p. Horvatha ve znění:

Navrhuji aby VH přijala toto usnesení: "Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč na částku 1.646.684.000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč."

11. 9. 2018 PDF 467,33 kB 993
Návrh akcionáře Zavadila

Protinávrh akcionáře p. Zavadila k bodu 8 programu valné hromady, svolané ke dni 13.9.2018 na 9 hodin do hotelu Olšanka ve znění:

Navrhuji, aby valná hromada přijala usnesení: "Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč na částku 1.646.684.000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.".

11. 9. 2018 PDF 343,45 kB 967
Veřejná výzva Prof. Častorálovi

Dne 10.9.2018 byla Prof. Zdeňku Častorálovi - jednému ze tří likvidátorů společnosti HPH, zaslaná veřejná výzva k účasti na připravované valné hromadě společnosti. Výzvz prof. Častorálovi adresovali další dva likvidátoři společnosti.

11. 9. 2018 PDF 318,48 kB 1360
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Horvatha

Snížení základního kapitálu navržené akcionářem p. Horvathem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty.

Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

11. 9. 2018 PDF 94,48 kB 881
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Zavadila

Snížení základního kapitálu navržené akcionářem p. Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty.

Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách HPH.

11. 9. 2018 PDF 98,39 kB 897