Harvardský průmyslový holding, a.s.

 • Začátek a podmínky 2. kola prodeje akcií

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 5.10.2021 pod značkou OV05365167. 
  Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 11.10.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 2. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111...

  5. 10. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Vyhodnocení 1. kola úpisu akcií

  V prvním kole úpisu bylo prodáno 3 806 662 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 3 806 662 Kč za cenu 15 226 648 Kč. Pro druhé kolo prodeje je k dispozici 2 443 338 kusů akcií.

  5. 10. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Začátek a podmínky 1. kola prodeje akcií

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 23.8.2021 pod značkou OV05139055. Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 6.9.2021 do 24.9.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 1. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod. v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111...

  23. 8. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Předběžná informace k prodeji Nových akcií

  Valná hromada Společnosti rozhodla dle 11.6.2021 o navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to o částku ve výši 6 250 000,- Kč na 46 138 578,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze dne 23.června 2021. Základní kapitál Společnosti je tedy ve výši 46 138 578,- Kč

  2. 7. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií II

  Společnost vyzvala akcionáře, kteří neprovedli přeměnu zaknihovaných akcií na akcie (podle usnesení valné hromady 27.6.2019,) a to i poskytnutím dodatečné lhůty. Společnost si je však vědoma situace, kdy je obecně vládními nařízeními z důvodu pandemie onemocnění COVID – 19 ztížen a omezen každodenní život občanů ČR, což mohlo mít rovněž podstatný vliv na probíhající přeměnu akcií Společnosti. Je známo že rok 2020 jakož i první polovina roku 2021 byla v ČR z hlediska zvládání pandemie COVID – 19 značně problematická, byl opakovaně významně omezován volný pohyb osob po území ČR, apod. S ohledem na uvedené Společnost prozatím nepřistoupila k prodeji nevyzvednutých akcií a  vyčkává, jaký bude vývoj pandemie COVID – 19 ve druhé polovině roku 2021, pak bude rozhodnuto o termínu prodeje nevyzvednutých akcií. Informace o termínu prodeje bude s předstihem zveřejněna na webových stránkách Společnosti.
  Společnost dává tímto možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/

  11. 6. 2021 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Pozvánka na VH 11.6.2021

  Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 11. června 2021 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  11. 5. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Návrh kvalifikovaného akcionáře

  Představenstvo předkládá akcionářům návrh kvalifikovaného akcionáře na navýšení ZK společnosti. Po jednáních představenstva s kvalifikovaným akcionářem o změnách v technické části návrhu předkládá společnost finální podobu tohoto návrhu. Navýšením ZK společnosti podle tohoto návrhu se bude projednávat na nejbližší valné hromadě společnosti.

  4. 5. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií

  K dnešnímu dni si přeměnilo a vyzvedlo nebo uschovalo 21.467 akcionářů svých 4.928.039 akcií. Společnost do valné hromady, plánované na červen tohoto roku, neuvažuje  o zpeněžení nevyzvednutých akcií, především z epidemických důvodů. Dává tím možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/

  26. 3. 2021 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Informace k vývoji soudních řízení

  Likvidátoři a představenstvo společnosti předkládají akcionářům souhrn informací, týkajících se jednotlivých soudních řízení.

  5. 2. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Rozhodnutí Vrchního soudu o odvolání Doc. Z. Častorála z funkce

  Vrchní soud v Praze potvrdil svým usnesením dne 3. září 2020 rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. července 2019 o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

  14. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality

 • Informace o zápisu snížení základního kapitálu v OR

  Valná hromada, konaná dne 12.6.2020 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41 466 840,- Kč na 39 888 578,- Kč

  18. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality

 • Zamítnutí návrhu o neplatnosti usnesení VH 27.6.2019

  Městský soud v Praze zamítl svým usnesení ze dne 1.10.2020 návrh na určení neplatnosti některých usnesení valné hromady konané dne 27.6.2020.

  18. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality