OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Způsob prokazování totožnosti osob oprávněných k převzetí akcií

Osobami oprávněnými k převzetí akcií jsou:

  • vlastník zaknihovaných akcií, na jehož účtu vlastníka jsou ke dni zrušení evidence zaknihované akcie evidovány, nebo
  • vlastník zaknihovaných akcií, na jehož účtu sice nejsou zaknihované akcie evidovány, ale prokáže, že je jejich vlastníkem (zejména v důsledku přechodu zaknihovaných akcií při dědění nebo jiné formě právního nástupnictví), nebo
  • zástavní věřitel, jestliže u zaknihovaných akcií je evidováno zástavní právo, nebo
  • orgán veřejné moci (např. soud nebo exekutor), jestliže ke dni zrušení evidence bylo pozastaveno nakládání se zaknihovanými akciemi rozhodnutím tohoto orgánu.

Při převzetí akcií oprávněné osoby prokážou svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně:

  • Akcionář – fyzická osoba předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Akcionář – právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán a fyzická osoba ji zastupující se prokazuje platným dokladem totožnosti.
  • Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a ověřeným podpisem zmocnitele a dále se podle své povahy zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář.

Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

Zapsaní správci v evidenci CDCP

Zapsaní správci v evidenci CDCP při zastupování akcionáře předloží plnou moc udělenou vlastníkem akcií. Správce rovněž prokáže skutečnosti rozhodné pro určení, kdo je vlastníkem listinné akcie, který bude vyznačen na listinné akcii (k datu, kdy bude docházet k převzetí listinných akcií, již není možné vzhledem k neexistenci institutu rozhodný den z žádné aktuální evidence posoudit, zda správci zapsanému ke dni 2. 8. 2019, kdy byl podle § 537 OZ vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708, v následujícím období po 2. 8. 2019 nebylo oprávnění správce ze strany akcionáře zrušeno).

Pozastavení nakládání ze strany osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání se zaknihovaným cenným papírem, k němuž dala příkaz osoba k tomu oprávněná podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vznikne vlastníkovi tohoto zaknihovaného cenného papíru právo na odevzdání cenného papíru až po uplynutí doby, na kterou bylo nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastaveno. To neplatí, jestliže osoba, která dala příkaz k tomu, aby bylo pozastaveno nakládání, souhlasí s odevzdáním cenného papíru vlastníku.

Zastavené akcie

Společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na listinných akciích vyznačí před jejich odevzdáním zástavnímu věřiteli zástavní rubopis.